loader image
www.sary-uysin.kz

Sary-uysin.kz

Жандосай батыр

Жандосай батыр — қазақтың саяси және әскери көсемі, өз заманының ең ірі қайраткерлерінің бірі, ол Сарыүйсін руынан шыққан (Жақып).
Ол 16 ғасырдың ортасында өмір сүрген. Ол жоңғар басқыншыларымен бірқатар әскери қақтығыстарда батылдық пен ерлік көрсетті және халық арасында «Мүйізді Жандосай» атанды.
Қазіргі уақытта оның тікелей ұрпақтары Алматы  қаласында (атап айтқанда, Ожет, Қарасу, Айнабұлақ ықшам аудандары),  Алматы облысында тұрады және келесі фамилияларды алып жүр (Абаковтар, Арғынбаевтар, Еспенбетовтер, Казбековтер, Мамбековтар (Имамбек), Шаңғараевтар, Байтерековтер, Есдәулетовтер).

Жандосай батыр — казахский политический и военный деятель, одна из величайших фигур своего времени. Происходит из рода Сарыүйсін (подрод Жакып).
Он жил в середине 16 века. Проявил храбрость и доблесть в серии военных конфликтов с Джунгарскими захватчиками и был известен в народе как «Рогатый Жандосай».
В настоящее время его прямые потомки живут в г. Алматы (в частности мкр-ны Ожет, Карасу, Айнабулак), Алматинской области и носят следующие фамилии (Абаковы, Аргынбаевы,  Еспенбетовы, Мамбековы (Имамбек), Казбековы, Шангараевы, Байтерековы, Есдаулетовы).

Zhandosay batyr is a Kazakh political and military leader, one of the greatest figures of his time. Comes from the Saryuisin clan (Zhaqyp). He lived in the middle of the 16th century. He showed courage and valor in a series of military conflicts with the Dzungarian invaders and was popularly known as the «Horned Zhandosay». Currently, his direct descendants live in Almaty (in particular, Ozhet, Karasu, Ainabulak microdistricts), Almaty region and bear the following surnames (the Abakovs, Argynbaevs, Yespenbetovs, Mambekovs (Imambek), Kazbekovs, Shangaraevs, Baiterekovs, Yesdauletovs).