loader image
www.sary-uysin.kz

Sary-uysin.kz

Еспенбетов Қыдырбай

(1890 -1964)

(Суретте сол жақта Қәсейін ағамен бірге)

Еспенбетов Қыдырбай Еспенбетұлы — 20 ғасырдың басындағы ірі жер иесі (қазіргі Алматы және Алматы облысы Алатау ауданының аумағында кең жайылымдар болған). Сары Үйсін руыннан шыққан  (Жақып-Жандосай). Омбы қаласында гимназияны бітірген. Орыс, араб тілдерін білген. Мамандығы -бухгалтер. Өжет ауылын мына кісілермен Қыстаубаев Манас, Өмірзақов Әділбай, Сағынбеков Жолдасбай, Абдраманов Айдабосын құруға ат салысқан. 1917 жылғы революция кезінде ол қуғынға ұшырады және жинақталған мүліктің барлығын жаңа үкіметтің пайдасына берді. 1920 жылдардың ортасында ол үлкен Пригородный кеңшарының құрамына кірген Ожет колхозын құрушылардың бірі болды.

Еспенбетов Қыдырбай Еспенбетұлы — крупный землевладелец начала 20 века (владел обширными пастбищами на территории современного Алатауского района г. Алматы и Алматинской области). Выходец из рода Сары уйсін (подрод Жақып-Жандосай). Во время революции 1917 года был подвержен гонениям и все накопленное имущество отдал в пользу новой власти. В середине 20-х годов стал одним из основателей артеля, который позже станет колхозом Ожет, который войдет в большой совхоз «Пригородный».

Yespenbetov Qydyrbay  Yespenbetuly — a large landowner of the early 20th century (owned extensive pastures on the territory of the modern Alatau district of Almaty and Almaty region). A native of the Sary Uysin clan (subgenus Zhaqyp-Zhandosay). During the 1917 revolution he was persecuted and gave all the accumulated property in favor of the new government. In the mid-1920s he became one of the founders of the Ozhet collective farm which became part of the large Prigorodny state farm.